binomialPMF

double
binomialPMF
(
ulong k
,
ulong n
,
double p
)

Meta