normalPDF

double
normalPDF
(
double x
,
double mean = 0
,
double sd = 1
)

Meta