poissonPMF

double
poissonPMF
(
ulong k
,
double lambda
)

Meta